Hướng dẫn dùng giới từ OVER và Above trong tiếng anh giao tiếp, trong các cấu trúc ngữ pháp thường gặp nhất, cách phân biệt khi nào dùng above khi nào dùng OVer cho người mới bắt đầu học tiếng anh. Cách sử dụng can could may might trong tiếng anh Cách sử dụng tính từ và trạng từ trong tiếng anh Above và over đều là giới từ, chúng giống nhau về mặt ý nghĩa nhưng cách sử dụng lại khác nhau. Một...